Wishing SMS about Wish Ú all A Mèrry Christmas | Lovesms2Fun

Wishing SMS about Wish Ú all A Mèrry Christmas

Wish Ú all A Mèrry Christmas
Mày d Jòys of d seasòn
Fill ur heart with gòòdwill & chèèr.
Mày d chimes of Christmas glòry
Ádd up mòre shine & spread
Smiles acròss the miles
´’ * ‘ ´Tòday & In d Nèw Yèar ´’ * ‘´.

Wishing SMS about Wish Ú all A Mèrry Christmas

Share with Image Wishing SMS about Wish Ú all A Mèrry Christmas