Wishing SMS about Ì wish Ú this Chrístmàs | Lovesms2Fun

Wishing SMS about Ì wish Ú this Chrístmàs

Ì wish Ú this Chrístmàs enriches ur lífe
Mày eàch day b hàppy & bríght,
Óverflòwíng with pleàsure & lòve
Mày ur Chrístmàs be filled with delíght

Wishing SMS about Ì wish Ú this Chrístmàs

Share with Image Wishing SMS about Ì wish Ú this Chrístmàs