11 Dec '15
0 Shares

Wishing SMS about Blèssèd Mònth òf Christmàs

It is d month of

Çàkès Ñ Çàndlès,
Snòw n Sòngs,
Çàrols n Joys,
Làughtèr n Lòve,
Its dècembèr
Wishing yòu a

Blèssèd Mònth òf Christmàs!!

Wishing SMS about Blèssèd Mònth òf Christmàs

Share with Image Wishing SMS about Blèssèd Mònth òf Christmàs

Pages 1 2

{ Comments are closed }