Wishing SMS about à vèry hàppy mèrry chrístmàs | Lovesms2Fun

Wishing SMS about à vèry hàppy mèrry chrístmàs

Jínglè bèlls
Jínglè bèlls
whàt fun it is tò
wísh òur friends
à vèry hàppy mèrry chrístmàs.

Wishing SMS about à vèry hàppy mèrry chrístmàs

Share with Image Wishing SMS about à vèry hàppy mèrry chrístmàs