Birthday SMS about haPPy b¡RThday

Birthday SMS about haPPy b¡RThday

¡Ts Always A TrEAt t0
W¡Sh HaPPy B¡RtHdaY
T0 S0mE0Ne

s0 swEEEEEt. . . .
haPPy b¡RThday

Birthday SMS about haPPy b¡RThday

Birthday SMS about haPPy b¡RThday